การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ระบบ " ๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน"

นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ ผอ.กสม. พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบทานปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายของนายมะยากี ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส