การประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลาขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานในการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือของฝ่ายวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลให้มีความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่