ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเลี้ยงโค บ้านโลทู ม.6 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่           กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรชมรมเลี้ยงโคบ้านโลทู หมู่ที่ ๖ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการอนุมัติกรอบการกู้ยืมงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี จำนวน ๕๐ ล้าน (อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา) ในการพัฒนา    และส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคจำนวน ๑๔ กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ อำเภอสายบุรี และอำเภอปานะเระ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑๓๑ ราย มีเป้าหมายในการเลี้ยงแม่พันธ์โคชั้นดี ๗๕๖ ตัว และมีแปลงหญ้าเนเปียร์รองรับการขยายตัวการเลี้ยงโคในพื้นที่จำนวน ๘๐๐ กว่าไร่ ภายใต้การขับเคลื่อนของ ดร. นายือมิง มาหามะ        ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงโคให้กับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชมรมเลี้ยงโค โดยนำหลักวิชาการในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการการเลี้ยงโคในพื้นที่            (กลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงโคลังกาสุกะ)

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำกลุ่มเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโค ซึ่งมีนายสะอาดรอนีย์  มะนอ ประธานเกษตรกรชมรมเลี้ยงโคโลทู  นายอับดุลรอหมิ  สุหลา เกษตรกรเลี้ยงโค  บ้านปายอ  ในการพัฒนาหลักการบริหารจัดการการเลี้ยงโค โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีความปลอดภัยในการผลิต ส่วนราชการต้องไม่ปิดกั้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเงินทุน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิสัยทัศน์และทัศนคติ เพื่อมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจในพื้นที่ เกิดความมั่นคงทางอาหาร มีมั่งคั่งในด้ายรายได้ และมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยรองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้นำข้อปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อนำเรียนให้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้รับทราบและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำให้ใช้หลักวิชาการในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถสร้างรายได้และดำเนินการอย่างยั่งยืน สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนรมณ์ของเลขาธิการ ศอ.บต. ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

บ่ายวันเดียวกันนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้หารือข้อราชการกับนายนูรดี  อับดุลราฮิม นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ ในการกำหนดพื้นที่การพัฒนาภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ให้มากขึ้น ตลอนถึงการรับฟังปัญหาในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้เน้นถึงการไม่ปิดกั้นข้อมูล ต้องให้ทุกฝ่ายยอมรับปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการมากที่สุด