ประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้

นายศุภนัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้เรียนเชิญนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายนันทพงษ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี และเครือข่าย 4 ส ภาคใต้ ขับเคลื่อนสันติภาพหรือสันติสุขร่วมกัน โดยยึดหลักแนวทางสันติวิธี และเกิดความเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งนี้ได้แบ่งแนวทางการขับเคลื่อนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การศึกษาเพื่อสันติภาพ ( Education for Peace) พัฒนาเยาวชนในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ในอนาคต (2) การเปิดและสร้างพื้นที่สันติภาพ (A Zone of Peace) สร้างพื้นที่ปลอดภัยในระดับชุมชน ที่ดำเนินการชุมชน ชุมชนเข้มแข็งนำไปสู่ตำบลเข้มแข็ง และ (3) การผลักดันนโยบายเพื่อสันติภาพ (Peace Policy) นอกจากนี้ ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ ได้กล่าวถึง โครงการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ให้เกิดพลเมืองที่มีแนวคิดการปฏิรูปที่สร้างสรรค์สู่สันติธรรม (Just Peace) โดยการอำนวยความเป็นธรรม ให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรม ด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี และกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกระบวนการสุนทรียปรัศนี คือการสร้างความไว้วางใจในความเป็นพวกเรา เรียนรู้การสื่อสารด้วยการสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ เรียนรู้ภาษากาย วาจา ที่พร้อมปรับความเข้าใจ เรียนรู้การเจรจาที่ใช้การรับฟังเพื่อเข้าใจ มากกว่าการรับฟังเพื่อตัดสิน ใช้กระบวนการตัดสินใจร่วมกันในรูปแบบฉันทามติ และใช้การตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์