รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อม โดยนำข้อมูลการเลี้ยงกุ้งออร์แกนิค ณ เบญจมฟาร์ม ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายสนอง จันทร์รักษ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เลี้ยงกุ้งออร์แกนิค ในพื้นที่ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ตลอดจนมุ่งเน้นการขยายผลการดำเนินงานให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลต่อไป