รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนา การใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งร้างในการเลี้ยงปูดำ

นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย ศ ดร สุกรี  หะยีสาแม และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับกลุ่มเลี้ยงปูดำในบ่อกุ้งร้างบ้านบางปลาหมอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบ่อกุ้งร้างในพื้นที่ โดยมี ศ ดร สุกรี หะยีสาแม ผูัเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปูจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี