สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 นายกฤษฎา เคลือบมณี  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สงป) พร้อมด้วย นางสาวหฤทัย รอดบุญพา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษและคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้โครงการดังกล่าว ในพื้นที่ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้สอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และเข้าร่วมตรวจเยียมครัวเรือนเป้าหมายและติดตามการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบล ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างนี้ โดยมีนายอัสมัน แวกามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการของ ศอ.บต. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการ