รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน" พร้อมกับสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลาขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิสถาบัน" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยหอการค้าจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดยะลา และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา ตลอดจน เสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อบ้านเกิด และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการหลอมรวมดวงใจคนไทยทั้งชาติให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยหอการค้าจังหวัดยะลา ได้มีส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนกลไก “สภาสันติสุขตำบล” โดยการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์สำคัญ สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างรายได้ของประชาชน ให้หลุดพ้นเกณฑ์ความยากจน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้สร้างความเข้าใจการดำเนินกิจกรรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภาสันติสุขตำบล และเป็นมดงานสำคัญของ ศอ.บต. ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในพื้นที่