รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคนดี ฯ(ตาดีกา)

วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง และคณะ ลงพื้นที่ตำบลลาโละ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลที่ได้รับบประมาณ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สนุบสนุนเป้นค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่อง เป็นการส่งเสริมคนดี โดยการสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเยาวชนในสถานศึกษาตาดีกา ตามมติ กพต. เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวติให้ดีในช่วงเที่ยง

การลงพื้นที่ครั้งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ ฉก ในพื้นที่ ประธานสภาฯ ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างกำลังให้กับผู้ปฎิบัติในพื้นที่อีกด้วย