นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคนดีฯ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) นายอภิรัตน์ วัฒนาพุทธากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลสาลาม (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคนดีฯ กิจกรรมสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสภาสันติสุขตำบล โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่

          ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนอร หมู่ที่ 11 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักและการผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร การจัดซื้อพืชผัก วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ย จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือนได้ และมีผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน