ศอ.บต. เปิดเวที รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายหัสนี  เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและอำนวยการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) พร้อมคณะ จัดเวที ศอ.บต. สัญจร ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้มติ กพต. ซึ่งได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายอนิรุจ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่