ศอ.บต. เปิดเวที ศอ.บต. สัญจร ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

          วันนี้ (9 สิงหาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา  เคลือบมณี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สำนักงบประมาณ) นายหัสนี  เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและอำนวยการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) และคณะ จัดเวทีประชุม ศอ.บต. สัญจร ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรัตน์  ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี และคณะให้การต้อนรับและพบปะผู้เข้าร่วมประชุม  

          การประชุม ศอ.บต. สัญจร ดำเนินการภายใต้มติ กพต. ซึ่งได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่